תנאי שימוש


כללי

האתר מופעל על ידי עוסק מורשה טמרלן בדאקוב (ע.מ. 342576949) מקרית ים, רח' לכיש, 9 (להלן: "החברה").

אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן תשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וככל ותתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הקבוע בדין, יחול האמור בדין.

האתר מיועד לספק למשתמש מידע על מוצרי ושירותי החברה, מידע על מבצעים, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר (מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה.

החברה אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע אודות המוצרים והשירותים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר או השירות במחיר הנכון.

השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר החברה (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש" ו/או "הצרכן"), מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם למין נקבה.

מבצעים

אתר החברה מציע לעיתים מוצרים ושירותים במבצעים מיוחדים, ו/או מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. החברה אינה מתחייבת כי כל מבצע שתערוך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי החברה זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע.

ביצוע הזמנה

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי פרטים מלאים ומדוייקים אודות הרוכש ואמצעי התשלום הינם תנאים הכרחיים לביצוע פעולת הרכישה.

בזמן ביצוע ההזמנה, ניתן לבחור לקבל את ההזמנה באמצעות חברת שליחויות או באמצעות איסוף עצמי.

בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי או פרטי אמצעי תשלום חלופי (לדג' PayPall), מספר התשלומים, לפי המוסבר באתר ולאשר את העסקה. לעיתים, בקניה מעל סכום מסוים, יתבקש מבצע הפעולה לשלוח העתק צילומי של תעודת הזהות שלו, וזאת לאור הוראות הבטיחות של חברת הסליקה.

עם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב. תוך 24 שעות לאחר מכן, החברה תבדוק ותאשר את זמינות הפריט במלאי.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטילה ומבוטלת.

יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי והחברה אינה מחויבת כלפי הלקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.

כל ההזמנות שאושרו ע"י חברות האשראי ירשמו באתר עם סטאטוס מתאים.

הרשמה לאתר החברה מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

כל אדם מעל גיל 18 ו/או כל גוף משפטי מוכר אחר (לדג' שותפות, חברה וכיוצ"ב) רשאים לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו יישות משפטית או כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את החברה.

פעולות אסורות

החברה רשאית למנוע ממשתמש לרכוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

• הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.

• הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

• הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.

הגשת פרטים כוזבים אודות אמצעי התשלום הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אחריות

האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על נותן האחריות (לרוב היצרן) ולא על החברה.

כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר (ככל שקיימת).

משלוח

המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי (חברת השילוח), במסגרת הזמן הנקוב באתר חברת השילוח. במקרה של עיכובים באספקת המוצר, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

עלות המשלוח אינה קשורה למחיר המוצרים והשירותים המוצעים למכירה והינה עלות נוספת ככל שמשתמש ייבחר להשתמש בכך. מחיר המשלוח משתנה בהתאם לכתובת המשלוח וגודל (משקל) המוצר.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות סגר, שביתות השבתות וכיוצ"ב.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ספר המשלוח יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

החברה שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

ביטול עסקת הרכישה

עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה לחברה וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

על אף האמור לעיל, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

הייתה לרוכש זכות לבטל עסקה לפי החוק או לפי המוסכם עם החברה, יוכל לבטלה בהודעת ביטול שימסור לחברה באמצעות שליחת דוא"ל info@yalla-fitness.com

בהודעת ביטול שימסור הרוכש לחברה עליו לפרט את שמו, מספר תעודת הזהות ומידע אודות המוצר או השירות אותו מבקש לבטל.

בביטול עסקה לפי סעיף 14ו לחוק ושלא מהנימוקים המנויים לעיל, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010, לרבות לעניין התנאי שהרוכש יחזירם לעוסק ושהטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות לפני קבלת המשלוח. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.

בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי החברה.

תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן. בהתאם לכך:

• בביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, יחזיר המבטל את המוצר לחברה. החברה תחזיר לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, ללא דמי ביטול. ככל שהמוצר הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

• בביטול בשל טעמים אחרים, יחזיר המבטל את המוצר לחברה. החברה תחזיר לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם. ככל שהנכס הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום העסק ויודיע על כך לחברה.

• החברה רשאית לתבוע נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ככל שיבקש הרוכש כי החברה תוביל חזרה את המוצר המוחזר, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות בחברה.

כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצרים פסידים (נורת חשמל, סוללה, ראש דיו וכו'), אין החלפה / החזרת מוצר טיפוח (מטעמי הגיינה). אין החלפה/החזרת אביזר מחשב, מצלמה, מכשיר MP3 , תוכנה או סרט הניתנים להעתקה.

תשלום

חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית.על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה או להוסיף עליו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.

מידע המופיע באתר לגבי מוצרים שאינם מיוצרים על ידי החברה, נמסר על ידי יצרני אותם מוצרים והחברה אינה מאמתת מידע זה בעת פרסומו באתר. החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא במידע שקיבלה כאמור.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולקונה לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר החברה, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

במידה שיתברר לחהברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

כל הודעה לרוכש תבוצע במסרון או בדוא"ל בהתאם לפרטים שהוכנסו למערכת במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה במסרון או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

פרטיות ואבטחת מידע

החברה עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.

במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה ולחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלשי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה.

החברה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982.

מבלי לגרוע מאמור בתנאים אלה, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

הלקוח אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

Made on
Tilda